Imprint

Ute Krüger
Villtofta 3
355 94 Vederslöv
Sverige

Kontakt

Tel: +46 (0) 76 28 48 103 (Vänligen ställ dina frågor om uthyrningen och semesterhuset endast via e-post eller kontakt- eller bokningsformulär.)
E-Mail:

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.


Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen "personuppgifter" omfattar alla uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. För detaljerad information om ämnet för dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

Dataregistrering på denna webbplats

Vem är ansvarig för registreringen av data på denna webbplats?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av operatören av webbplatsen, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnittet "Information om den ansvariga parten" i denna integritetspolicy.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information du anger i vårt kontaktformulär.

Övriga uppgifter kommer att registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa data består i första hand av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för åtkomst till webbplatsen). Denna information registreras automatiskt när du går in på denna webbplats.

Vilka är de syften vi använder dina uppgifter till?

En del av informationen genereras för att garantera felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagare och syften med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådant avslöjande. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har samtyckt till databehandling har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att logga ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten.

Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

2. Hosting

Extern värd

Denna webbplats är värd extern. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, avtalsinformation, kontaktinformation, namn, webbsidaåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Den externa hostingen tjänar syftet att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6(1)(b) GDPR) och i intresset av säker, snabb och effektiv tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (Art. 6(1)(f) GDPR). Om lämpligt samtycke har erhållits, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 (1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck av enheter) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Vår(a) värd(ar) kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och för att följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

Vi använder följande värd:

Inleed; Yelles AB
Ovabacksgattu 10
79370 Tällberg
Sverige

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

Närhelst du använder denna webbplats kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in.

Vi rekommenderar dig härmed att överföring av data via Internet (dvs via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten

Den personuppgiftsansvarige på denna webbplats är:

Ute Krüger
Villtofta 3
355 94 Vederslöv
Telefon: +46 (0) 76 28 48 103
E-post:

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syftet med och resurser för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Såvida inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills ändamålet för vilket de samlades in inte längre gäller. Om du hävdar en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl upphört att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt art. 9 (1) DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land grundar sig databehandlingen även på art. 49 (1)(a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras databehandlingen dessutom på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för fullgörandet av ett kontrakt eller för genomförandet av åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6(1)(b) GDPR. Vidare, om dina uppgifter krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet, behandlar vi dem på grundval av art. 6(1)(c) GDPR. Vidare kan databehandlingen komma att utföras utifrån vårt berättigade intresse enligt art. 6(1)(f) GDPR. Information om relevant rättslig grund i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna integritetspolicy.

Information om dataöverföring till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med hemvist i USA eller annat ur ett dataskyddsperspektiv osäkra länder utanför EU. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter eventuellt överföras till dessa länder utanför EU och kan behandlas där. Vi måste påpeka att i dessa länder kan en dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU inte garanteras. Till exempel har amerikanska företag ett mandat att lämna ut personuppgifter till säkerhetsbyråerna och du som registrerad har inga rättstvister att försvara dig i domstol. Därför kan det inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter för övervakningsändamål. Vi har ingen kontroll över dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett utbud av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagenligheten av all datainsamling som skedde före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

VID ATT DATA BEHANDLAS PÅ GRUND AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RÄTT ATT NÅR SOM HELST INKOMST MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER BASERADE PÅ SKÄL SOM HAR UPPSTÅENDE FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN ALLA PROFILER BASERADE PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUND PÅ SOM ALLT BEHANDLING AV DATA BASERAS, KONSULTERA DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU LOGGAR EN INVÄNDNING, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE ÄR I EN POSITION ATT PRESENTERA TRYGANDE SKYDD FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER, SOM UTFÖR DINA INTRESSEN, OM DINA INTRESSEN, ÄR KRAV, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV JURIDISKA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21(1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDAS FÖR ATT DELTA I DIREKTREKLAMERING, HAR DU NÄR SOM HELST INKOMST INSTÄLLNINGAR MOT BEHANDLING AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING ATT DET ÄR ANSLUTAT TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÅ INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMESYFTE (INvändning ENLIGT ART. 21(2) GDPR).

Rätt att logga ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att logga ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga ett klagomål gäller oavsett andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som finns tillgängliga som rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

Information om, rättelse och radering av data

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.

Rätt att kräva behandlingsbegränsningar

Du har rätt att kräva att det införs begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du kontakta oss när som helst. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • I händelse av att du skulle bestrida riktigheten av dina data som arkiverats av oss, kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har bedrivits på ett olagligt sätt, har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter istället för att kräva att dessa uppgifter utplånas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda juridiska rättigheter, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de utplånas.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21(1) GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att behöva vägas mot varandra. Så länge det inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter – med undantag för arkiveringen av dem – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga allmänintresseskäl som åberopats av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från "http://" till "https://" och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Registrering av data på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder vad branschen refererar till som "cookies". Cookies är små datapaket som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller så arkiveras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt tar bort dem, eller så raderas de automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan utfärdas av oss (förstapartscookies) eller av tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integration av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för hantering av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt viktiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera i frånvaro av dessa cookies (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarbeteende eller i reklamsyfte.

Cookies, som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner, för tillhandahållande av vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller de som är nödvändiga för optimering (krävda cookies) av webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken), ska lagras på basis av art. 6(1)(f) GDPR, om inte en annan rättslig grund hänvisas till. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av det samtycke som erhållits (Art. 6(1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG); detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att meddelas varje gång cookies placeras och att endast tillåta acceptans av cookies i specifika fall. Du kan också utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs.

Om cookies är avaktiverade kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade. Vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats finns i denna integritetspolicy.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt kommunicerar till oss. Informationen omfattar:

  • Typ och version av webbläsare som används
  • Det använda operativsystemet
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet för den åtkomstdator
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av den tekniskt felfria avbildningen och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer informationen i kontaktformuläret samt eventuell kontaktinformation som lämnas där att lagras av oss för att kunna hantera din förfrågan och i det fall vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6(1)(b) GDPR, om din begäran är relaterad till utförande av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på ditt avtal (Art. 6(1)(a) GDPR) om detta har begärts; samtycket kan när som helst återkallas.

Informationen du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkalla ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om syftet för vilket informationen arkiveras inte längre existerar (t.ex. efter att vi har avslutade vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka eventuella tvingande rättsliga bestämmelser, särskilt lagringsperioder.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi lämnar inte dessa uppgifter vidare utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6(1)(b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller krävs för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av förfrågningar som lämnas till oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (Art. 6(1) )(a) GDPR) om den har erhållits; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar finns kvar hos oss tills du ber oss att radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller att syftet med datalagringen förfaller (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Sociala medier

Inslag i sociala medier med Shariff

Vi använder delar av sociala medier på denna webbplats och dess sidor (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel kommer du att kunna känna igen dessa sociala medieelement på grund av de respektive logotyperna för sociala medier som visas. För att garantera skyddet av data på denna webbplats använder vi dessa element endast i kombination med den så kallade "Shariff"-lösningen. Denna applikation förhindrar de sociala medieelement som har integrerats i denna webbplats från att överföra personuppgifter till respektive leverantör så snart du går in på vår webbplats.

En direkt anslutning till leverantörens server ska inte upprättas förrän du har aktiverat respektive sociala medieelement genom att klicka på den anslutna knappen (vilket indikerar ditt samtycke). Så fort du aktiverar elementet sociala medier får respektive leverantör informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du samtidigt är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook), kommer respektive leverantör att kunna tilldela ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto.

Aktiveringen av plugin-programmet utgör en samtyckesförklaring enligt definitionen i art. 6(1)(a) GDPR och och § 25 (1) TTDSG. Du har möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka alla framtida transaktioner.

Denna tjänst används för att erhålla samtycke till användningen av vissa tekniker som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för detta är art. 6(1)(c) GDPR.

6. Plug-ins och verktyg

Google kartor

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att möjliggöra användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress lagras. Som regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen. Om Google Maps har aktiverats, har Google möjlighet att använda Google Fonts för enhetlig avbildning av typsnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att korrekt visa text och teckensnitt.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra de platser som avslöjas på vår webbplats lätta att hitta. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i art. 6(1)(f) GDPR. Om lämpligt samtycke har erhållits, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6(1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) i enlighet med TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Detaljer hittar du här:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/
och
https://privacy.google.com/businesses/­gdprcontrollerterms/sccs/.

För mer information om hantering av användardata, läs Googles datasekretessdeklaration under:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

7. Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra, externa tredjepartswebbplatser. Dessa länkar är markerade med följande grafik: Extern länk.

Om du klickar på en av dessa länkar kan personuppgifter överföras till tredje part. Respektive webbplatsägare har sina egna dataskyddsbestämmelser för vilka jag inte tar något ansvar eller ansvar.